Görevler
28 Eylül 2020

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN GÖREVLERİ

 • Sağlık alanında yabancı ülkelerle ve uluslararası kuruluşlarla ilişkileri yürütmek, geliştirmek ve bunlarla ilgili hukukî ve idarî düzenlemelere ilişkin çalışmaları yürütmek.
 • İkili ve çok taraflı anlaşma ve sözleşmelere ilişkin işlemleri yürütmek.
 • Avrupa Birliği ile ilişkileri, Bakanlığın ilgili birimleri arasında ve Bakanlık ile diğer kurumlar arasında koordinasyonu gerçekleştirmek suretiyle yürütmek.
 • Uluslararası nitelikteki kongre, konferans ve toplantılar düzenlemek.
 • Bakanlığın yurtdışına yönelik iş ve işlemlerini yürütmek.
 • Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.T.C. Sağlık Bakanlığı Üst Yönetimi tarafından ve ilgili mevzuat gereğince belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler doğrultusunda, yönetimi altındaki faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili plan ve programları tespit ederek Üst Yönetimin onayına sunmak, uygulamaları izlemek ve oluşabilecek sapmalar konusunda gerekli önlemleri almak.
 • Sağlık alanında işbirliği anlaşmaları/ protokolleri, acil yardımlar, yurtdışı eğitimleri ve ülke ziyaretleri ile ilgili faaliyetleri planlamak; yurtdışında yapılacak kongre, konferans, sempozyum, toplantıların yapılmasını sağlamak; sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için Birleşmiş Milletler ve bağlı uzmanlık kuruluşları, diğer uluslararası kuruluşlarla ilişkileri planlamak, koordine etmek ve denetlemek.
 • Yurtdışı acil sağlık yardımı faaliyetleri kapsamında Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalara destek olmak.
 • Avrupa Birliği müktesebatına uyum ve üyelik müzakereleri kapsamında, Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda Bakanlık ve diğer AB kurumları arasındaki koordinasyonu ve Bakanlık birimleri arasındaki koordinasyonu sağlamak, iş ve işlemleri yürütmek.
 • Bakanlığı ilgili iç ve dış platformlarda temsil etmek.
 • İnsan Kaynakları planlaması, iç kontrol sisteminin sürdürülmesi, denetlenmesi ve izlenmesi, satınalma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili faaliyetleri planlamak, koordine etmek.
 • Birden fazla birimi ilgilendiren ortak faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde yardımlaşma, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, sonuçları izlemek ve değerlendirmek. 
 • Üst Yönetim tarafından istenen raporların hazırlanmasını sağlamak.