Görevler
31 Ocak 2022

AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN GÖREVLERİ

 • Sağlık alanında yabancı ülkelerle ve uluslararası kuruluşlarla ilişkileri yürütmek, geliştirmek ve bunlarla ilgili hukukî ve idarî düzenlemelere ilişkin çalışmaları yürütmek.
 • İkili ve çok taraflı anlaşma ve sözleşmelere ilişkin işlemleri yürütmek.
 • Avrupa Birliği ile ilişkileri, Bakanlığın ilgili birimleri arasında ve Bakanlık ile diğer kurumlar arasında koordinasyonu gerçekleştirmek suretiyle yürütmek.
 • Uluslararası nitelikteki kongre, konferans ve toplantılar düzenlemek.
 • Bakanlığın yurtdışına yönelik iş ve işlemlerini yürütmek.
 • Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.T.C. Sağlık Bakanlığı Üst Yönetimi tarafından ve ilgili mevzuat gereğince belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve ilkeler doğrultusunda, yönetimi altındaki faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili plan ve programları tespit ederek Üst Yönetimin onayına sunmak, uygulamaları izlemek ve oluşabilecek sapmalar konusunda gerekli önlemleri almak.
 • Sağlık alanında işbirliği anlaşmaları/ protokolleri, acil yardımlar, yurtdışı eğitimleri ve ülke ziyaretleri ile ilgili faaliyetleri planlamak; yurtdışında yapılacak kongre, konferans, sempozyum, toplantıların yapılmasını sağlamak; sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için Birleşmiş Milletler ve bağlı uzmanlık kuruluşları, diğer uluslararası kuruluşlarla ilişkileri planlamak, koordine etmek ve denetlemek.
 • Yurtdışı acil sağlık yardımı faaliyetleri kapsamında Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalara destek olmak.
 • Avrupa Birliği müktesebatına uyum ve üyelik müzakereleri kapsamında, Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda Bakanlık ve diğer AB kurumları arasındaki koordinasyonu ve Bakanlık birimleri arasındaki koordinasyonu sağlamak, iş ve işlemleri yürütmek.
 • Bakanlığı ilgili iç ve dış platformlarda temsil etmek.
 • İnsan Kaynakları planlaması, iç kontrol sisteminin sürdürülmesi, denetlenmesi ve izlenmesi, satınalma işlemlerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili faaliyetleri planlamak, koordine etmek.
 • Birden fazla birimi ilgilendiren ortak faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde yardımlaşma, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, sonuçları izlemek ve değerlendirmek. 
 • Üst Yönetim tarafından istenen raporların hazırlanmasını sağlamak.

AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlıkları şunlardır:
1)İkili İlişkiler Dairesi Başkanlığı
2)Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
3)Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı
4) Uluslararası Sağlık Politikaları Dairesi Başkanlığı
5)Yönetim ve Protokol Dairesi Başkanlığı 
           
1) İkili İlişkiler Dairesi Başkanlığı
İkili İlişkiler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a)Bakan ve Bakan Yardımcısının yurtdışı ziyaret programlarını planlayıp gerekli iş ve işlemleri takip etmek.
b)Bakanlık teknik heyetlerinin yurtdışı ziyaretleri veya yabancı teknik heyetlerin ülkemizi ziyaretlerine yönelik çalışmaların ilgili tüm taraflarla koordineli olarak gerçekleştirilmesini sağlamak.
c)Sağlık alanında yabancı ülkelerle ilişkileri ve bunlarla ilgili hukuki ve idari düzenlemelere ilişkin çalışmaları yürütmek.
ç) İkili ve çok taraflı anlaşma ve sözleşmelere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
d)Sağlık alanında işbirliği anlaşmaları/protokollerinin hazırlanması, imzalanması, onaylanmasını sağlamak.
e)Yabancı ülkelerle işbirliği ile gerçekleştirilecek sağlık alanındaki faaliyetleri yürütmek ve koordinasyonunu sağlamak.
f)Ülkemizce yurtdışına yapılan sağlıkla ilgili acil ve/veya insani ve teknik yardımların, gerektiğinde konuyla ilgili Genel Müdürlükler, Kurum Başkanlıkları ve diğer kurum ve kuruluşlarla koordine edilerek yerine getirilmesini sağlamak.
g)Yabancı ülkelerde mevcut bulunan ve kurulacak olan dış temsilciliklerimize yönelik destek sürecinin yürütülmesini sağlamak,
 
2) Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a)Sağlık alanında uluslararası kuruluşlarla ilişkileri ve bunlarla ilgili hukuki ve idari düzenlemelere ilişkin çalışmaları yürütmek.
b) Uluslararası kuruluşlarla yürütülen ikili ve çok taraflı anlaşma ve sözleşmelere ilişkin işlemleri yürütmek.
c)Bakanlığın uluslararası kuruluşlarla olan ortak çalışmalarının düzenlenmesi ve sürdürülmesi için gerekli çalışmaları planlamak, yürütmek, koordinasyonu sağlamak ve takip etmek.
ç) Dünya Sağlık Örgütü tarafından her yıl düzenli olarak yapılan Asamble ve Bölge Komite Toplantıları ile İcra Kurulu Toplantıları başta olmak üzere tüm uluslararası kuruluşlar tarafından düzenlenen toplantıların hazırlık çalışmalarının yürütülmesini ve toplantı sonuçlarının Bakanlık birimlerine ve gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşlara iletilmesini ve Bakanlığın bu etkinliklerde temsilini sağlamak.
d)Bakanlık ile Dünya Sağlık Örgütü arasında her iki yılda bir imzalanan “İki Yıllık İşbirliği Anlaşması” hazırlık sürecini koordine etmek, anlaşmanın imzalanmasına yönelik çalışmaları yürütmek ve uygulanma sürecini takip etmek.
e)Bakanlığın uluslararası bir kuruluşa yeni üyeliği ile ilgili sürecin başlatılmasını ve üyelik işlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.
f)İşbirliği içinde olunan uluslararası kuruluşların Türkiye Temsilcilikleri ile Bakanlık arasındaki çalışmaların takip ve koordine edilmesini sağlamak.
g)Sağlık konularına ilişkin uluslararası kuruluşlar tarafından talep edilen bilgilerin ilgili teknik birimlerden temin edilerek muhataplarına iletilmesini sağlamak.
ğ) Uluslararası kuruluş temsilcilerinin Bakanlığı ziyaretleri ile ilgili çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.
h)Uluslararası kuruluşlar tarafından yabancı ülkeler için talep edilen teknik yardım, tıbbi malzeme, ilaç, nakdi yardımlar gibi hibe işlemlerinin koordinasyonunu yapmak.
ı)Bakanlıkça uluslararası kuruluşlara üst düzey yöneticilik için aday gösterilmesi halinde uluslararası kuruluşlar ve üye ülkeler nezdinde destek sağlanmasına yönelik çalışmaları takip ve koordine etmek.

3) Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı
Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a)Avrupa Birliği ile ilişkileri, Bakanlığın ilgili birimleri arasında ve diğer Bakanlıklar ile kurumlar arasında koordinasyonu gerçekleştirmek suretiyle yürütmek.
b)Bakanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda, Avrupa Birliği Müktesebatının üstlenilmesi, Gümrük Birliği, Serbest Ticaret Anlaşmaları, AB İlerleme Raporları, AB Hukuku, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kaynaklı projeler, IPA dışı AB kaynaklı projeler ve kapasite geliştirme, araştırma süreçlerini yürütmek.
c)Bakanlık ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin süratli, verimli, düzenli ve etkili bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve gerekli tedbirleri almak.
ç) Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde görevlendirilecek olan Bakanlık personeliyle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
d)Yurt dışından kısa süreli eğitim, bilgi ve görgü arttırma amaçlı ülkemize gelen sağlık personelinin eğitim süreciyle ilgili iş ve işlemleri ile ikamet izinlerinin takibini sağlamak. 
e) Genel Müdürlük personelinin çeşitli konularda hizmet içi eğitiminin planlanması, yürütülmesi, takibi ve koordine edilmesini sağlamak.
f)Genel Müdürlük görev alanı çerçevesinde Bakanlık personelinin ulusal ve uluslararası eğitim ve burslardan yararlanması için gerekli iş ve işlemleri koordine etmek.

4) Uluslararası Sağlık Politikaları Dairesi Başkanlığı
Uluslararası Sağlık Politikaları Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Bakanlığın sağlık dış politika stratejisinin oluşturulması ve politikaların belirlenmesine yönelik çalışmaları takip ve koordine etmek.
b) Bakanlığın yurt dışındaki faaliyetlerini etkileyebilecek politik, ekonomik ve sosyal gelişmeleri izleyerek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaya yönelik faaliyetleri yürütmek.
c) Yabancı devletlere, sağlık sistemleri destek sürecinde analiz ve ihtiyaç tespitleri yapılması, uyumlaştırma ve operasyonel sürecin koordinasyonunu sağlamak.
ç) Bölge ve/veya ülke koordinatörleri ve oluşturulan ortak çalışma grupları tarafından ilgili birimlerle koordineli olarak hazırlanacak olan uluslararası eylem planlarının hazırlanması ve uygulanması sürecini koordine etmek. 
d) Yabancı ülkelerle işbirliği çerçevesinde sağlık hizmet birimlerinin yapılması, işletilmesi ve izlenmesine yönelik faaliyetleri takip ve koordine etmek.
e) Sağlık alanında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası Dernek/Vakıf ilişkilerini yürütmek, yabancı ülkelerdeki sağlıkla ilişkili kurumlarla işbirliği faaliyetlerini takip ve koordine etmek.
f) Anlaşma/protokoller çerçevesinde, ülkemizde ve/veya yurtdışında tedavi edilmesi uygun görülen yabancı hastaların tedavilerine ilişkin süreçleri Bakanlık birimleri, diğer kurumlar ve kuruluşlarla koordineli şekilde takip etmek.

5) Yönetim ve Protokol Dairesi Başkanlığı
Yönetim ve Protokol Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:
a) Genel Müdürlük faaliyetlerine ilişkin yönetim hizmetlerini sağlamak.
b) Bakanlık adına çeşitli amaçlarla görevli olarak yurtdışına gönderilen Bakanlık merkez ve taşra teşkilatındaki tüm personelin onay, yurtdışı yolluk vb. işlemleri ile Bakanlık merkez teşkilatında görevli personelin hususi ve görev pasaport işlemlerini yürütmek.
c) Uluslararası faaliyetler kapsamında belirlenen üst düzey protokol faaliyetlerini yürütmek.
ç) Bakanlığımız tarafından ülkemizde ve yurt dışında tertip edilecek uluslararası nitelikteki eğitim, kongre, konferans ve toplantılarla ilgili çalışmaların koordinasyonunu ve düzenlenmesini sağlamak.
d) Genel Müdürlük faaliyet alanı doğrultusunda ihtiyaç duyulan mütercimlik, hukuki iş ve işlemleri ile kütüphane, dokümantasyon, bilişim teknolojileri ve diğer teknik hizmetleri yürütmek.
e) Genel Müdürlük faaliyetleri ile ilgili yayın faaliyetlerini ve Birim Amirleri Haftalık Faaliyet Raporunun hazırlanmasını sağlamak.
f) Genel Müdürlük bütçesinin hazırlanması, izlenmesi ve ödemelerin muhasebeleştirilmesi işlemleri ile 5018 sayılı Kanunun 58 inci maddesi gereği iç kontrol ve ön mali kontrol usul ve esaslarıyla kendilerine verilen yetki çerçevesinde ön mali kontrolle ilgili faaliyetleri yürütmek.
g) Genel Müdürlüğün mal ve hizmet alımlarını ilgili Daire Başkanlıklarının idari ve teknik desteğini alarak ihale ve satın alma yöntemleri ile gerçekleştirmek.
ğ) Bakan Özel Kalem Müdürlüğü ve Genel Müdürlük bütçesinden gerçekleştirilen yabancı konuk ve Sayın Bakanımızın yurtdışı seyahatlerine yönelik temsil, tören ve ağırlama işlemlerinin mali hizmetleri ile yurtdışı görev yolluklarının hazırlanmasını sağlamak.
h) Genel Müdürlüğün insan kaynakları planlaması ile personelin özlük, disiplin, rapor, izin vb. iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak, gelen ve giden evrakın kayda alınması, ilgili yerlere gönderilmesi ve arşivlenmesi ile ilgili işlemlerin mevzuata uygun olarak yapılmasını, çalışanların başarısını ve uyum düzeyini artırıcı düzenlemelerin yapılması için gereken çalışmaların koordine edilmesini sağlamak.
ı) Genel Müdürlüğe ait dayanıklı taşınırlar ile tüketime yönelik taşınırların kayıtlarını tutmak, gerekli raporları hazırlamak ve yılsonunda Sayıştay Başkanlığına bildirmek.