Avrupa Birliği Müktesebatına Uyum Programı
31 Mayıs 2016

Ocak 2007’de İzleme ve Yönlendirme Komitesi üyeleri ve ilgili tüm kurumların üst düzey yetkilileriyle düzenlenen toplantıda, ülkemizin AB’ye katılım süreci ve izlenecek strateji ile ilgili olarak genel bir değerlendirme yapılmıştır. Söz konusu toplantıda, AB'ye tam üyelik perspektifi ile 2007- 2013 döneminde Avrupa Birliği müktesebatına uyumun tamamlanmasını hedefleyen bütüncül bir program hazırlanması kararı alınmıştır. Bu karara göre, tüm müzakere fasıllarını kapsayan “Türkiye'nin AB Müktesebatına Uyum Programı” hazırlanmıştır. Programda yasal düzenlemeler, ikincil düzenlemeler ve ilgili fasla ilişkin temel strateji veya politika belgeleri, düzenlemenin yapılmasından sorumlu kurum ve düzenlemenin yapılacağı takvim belirlenmiştir. 

01_Malların Serbest Dolaşımı
02_İşçilerin Serbest Dolaşımı
03_İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi
04_Sermayenin Serbest Dolaşımı
05_Kamu Alımları
06_Şirketler Hukuku
07_Fikri Mülkiyet Hukuku
08_Rekabet Politikası
09_Mali Hizmetler
10_Bilgi Toplumu ve Medya
11_Tarım ve Kırsal Kalkınma
12_Gıda Güvenliği Hayvan ve Bitki Sağlığı Politikası
13_Balıkçılık
14_Taşımacılık
15_Enerji
16_Vergilendirme
17_Ekonomik ve Parasal Politika
18_İstatistik
19_Sosyal Politika ve İstihdam
20_İsletme ve Sanayi Politikası
21_Trans Avrupa Ağları
22_Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu
23_Yargı ve Temel Haklar
24_Adalet Özgürlük ve Güvenlik
25_Bilim ve Araştırma
27_Çevre
28_Tüketicinin ve Sağlığın Korunması
29_Gümrük Birliği
30_Dış İlişkiler
31_Dış Politika Güvenlik ve Savunma Politikası
32_Mali Kontrol
33_Mali ve Bütçesel Hükümler
EK_Düzenleme Sayısı Tablosu